Jelenlegi hely

Pályázati és tartós helyettesítési információk.

A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő balatonszárszói központú felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában-, és feladatellátási szerződés keretében történő, határozatlan időtartamú ellátására.

A praxis központi rendelője: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

Csatolt községi rendelő: 8625. Szólád, Kossuth u. 32.

Praxisjog jelenlegi tulajdonosa: Dr Hódi István Zoltán (36356) háziorvos, Siómed Kft. ügyvezetője.

A jelenleg hatályos, határozatlan idejű feladatellátási szerződés meghatalmazottja: A Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A pályázat nyertesének 2023. január 01-n kerül a praxisjog és a praxis birtokába. 
 

Pályázati feltételek: 

- A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,  valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,  továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben  foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához  szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  előírásainak, 

- - büntetlen előéletű, 

- - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és  tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

- - Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

Pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai életrajz, 

- motivációs levél, 

- iskolai végzettséget, 

- szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító  okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni  vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum) 

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat véleményezése, valamint  tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba  beleegyezik,

0- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a  pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázatban kiírt praxis elnyerésének joga térítésköteles!

1./ A meghirdetett háziorvosi praxisjog irányára: 35.000 EUR,

2./ Praxisjog + 22év alatt kiépített informatikai hardwer és szoftver rendszer: 48.000 EUR,

3./ Praxisjog + hardwer és szoftver rendszer + rendelői bútorok, műszerek: 49.000 EUR.

4./ Praxisjog + hardwer és szoftver rendszer + + bútorok, műszerek + www.balatonszarszo-orvos.hu webblap: 52.000 EUR.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. június 30.

A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell  érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk  figyelembe venni. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen:

posta cím: Siómed Kft. cím: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

személyesen munkanapokon 12:00 – 13:00 óra között a balatonszárszói felnőtt háziorvosi rendelőben.. 

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára  adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi praxis”.

.

 

A praxisjog átadásának legkorábbi tényleges időpontja: 2023. január 01.

A nyertes pályázó elfogadja, hogy a praxisjog az adásvételi szerződés megkötését követő hat hónap után-, a teljes vételár megfizetését követően kerül birtokába.

Elfogadja, hogy a szerződés megkötésekor 10% foglalót fizet, majd hat hónapon belül átutalja a Siómed Kft számlájára a hátralékot.

 

A praxisjog adásvételi szerződés megkötésének egyéb feltétele:

- A nyertes pályázót - az ellátott községek Önkormányzatainak - befogadó nyilatkozatainak

kézhezvétele után köti meg a Siómed Kft. az adás-vételi szerződést. 

A pályázatok elbírálása: A Siómed Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő vételi ajánlat hiányában az eljárást érvénytelennek nyilvánítsa és praxis eladási ajánlatát visszavonja.

A pályázatok elbírálásáról a Siómed Kft. vezetése a Balatonszárszói és a Szóládi Önkormányzatok pályázati határidő  lejártát követő rendes ülését követően dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus  úton értesítjük. 

Mivel a pályázat elnyeréséhez önkormányzati hozzájárulás is szükséges, a pályázatot kiíró Siómed Kft kijelenti-, a pályázó pedig elfogadja, hogy

a formailag és tartalmilag megfelelő pályázat beadása még nem jelent azonnali garanciát az adásvételhez, illetve

a vesztes pályázatot beadót semmiféle kártérítés nem illeti és

a pályázat összes költsége pályázót terheli !

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Dr Hódi István háziorvos, Siómed Kft ügyvezetől kérhető a  siomed@t-online.hu e-mail címen. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.balatonszarszo-orvos.hu 

- https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/ 

- https://mok.hu/praxishirdetes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TARTÓS HELYETTESÍTÉS:

 

 

Balatonszárszói felnőtt háziorvosi praxisomat a hatályos jogszabályoknak

 

megfelelő képesítéssel rendelkező-, családorvosi tevékenység végzésére

 

elkötelezett kollégák számára tartós helyettesítés utáni halasztott -,

 

vagy megegyezés szerint saját feladat ellátási szerződésünk megszűnését

 

/ 6 hónap / követő azonnali praxisjog átadással eladásra meghírdetem.

 

 

A praxis működtetője: Siómed Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (céginf.: www.opten.hu)

 

A praxis 2100 fős, jól finanszírozott, önállóan működő, praxisközösségeken kivüli.

 

Az új kolléga kialakult tapasztalata szerint választhat: működtetheti önálló formában,

 

vagy csatlakozhat  a jogszabályok szerinti kollegiális-, igény szerint a szoros

 

praxisközösséghez.

 

 

A praxishoz az 5 km-re lévő Szólád község is hozzátartozik,

 

Balatonszárszón lévő rendelőnk Siófokról 15-20 perc alatt könnyen megközelíthető,

 

a vízparttól kb.300 méterre helyezkedik el.

 

 

Az épület önkormányzati tulajdonú, bérleti díj nélküli, a rezsi költségeket a szolgáltató

 

viseli . A rendelő klimatizált, jól felszerelt, tágas, 2 vizsgálóval, fektetővel rendelkezik.

 

A szóládi rendelőt a helyi önkormányzat szintén ingyen biztosítja, itt rezsi költséget

 

sem kell fizetni.

 

Balatonszárszó és Szólád községek önkormányzataival meglévő kapcsolatunk évtizedek

 

óta jó és kölcsönösen partneri. Információk szerint az új háziorvos kolléga szolgálati lakás

 

lehetőségére is számíthat.

 

 

Napi munkánkat a MedMax programmal végezzük, melyet biztonsági és adatvédelmi

 

okokból külön helyen lévő szerverről működtetünk.

 

Az informatikai rendszert a két rendelőben 5 munkahelyre alakítottuk ki.

 

Betegeinkkel történő kommunikációnkat segíti a több ezres látogatottságú

 

www.balatonszarszo-orvos.hu web-oldalunk.

 

 

A területen Balatonföldváron központi ügyelet működik, ahol a részvétel nem kötelező.

 

 

A praxis a RENY portálon akkreditált képzőhely, valamint a fogl.-eü-i szakvizsgához is tud

 

gyakorlati időt igazolni.

 

Licenc vizsgás kolléga is pályázhat, mivel lehetőséget tudunk biztosítani a kezdeti állandó

 

helyettesi tevékenység utáni halasztott praxisjog vásárlásra is.

 

 

Irányár: A NEAK által 2021. évben praxisunknak fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

 

A praxisjog megvásárlására a NEAK által kiírt „Háziorvosi praxisjog vásárlása pályázat”

 

igénybe vehető.

 

 

További információt a siomed@t-online.hu e-mail címen kérhet

 

Dr Hódi István c. főorvos, háziorvos,

Siómed Kft. ügyvezető.

 

 

Érd:

2022.05.20.    3322.   

           05.28.  3348.