Változások a gyógyászati segédeszközök rendelésében.

2021. november 1-én elindul a gyógyászati segédeszközök széles

körének elektronikus vényen történő rendelése és kiadása.

Forrás: http://medicalonline.hu

2021. november 1-én lezárul a 2020. május 1-től tartó átmeneti időszak, mely az Elektronikus

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) gyógyszeres eRecept moduljában, kizárólag a NEAK által

engedélyezett, szűkebb terméklistán lévő gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására és

kiadására nyújtott lehetőséget. Ezt követően, már az EESZT eGYSE modulján keresztül kerülnek

felírásra és kiadásra a gyógyászati segédeszközök.


Az önálló elektronikus gyógyászati segédeszköz (GYSE) recept modul

indulása után, a gyógyszeres eRecept modulban korábban felírt GYSE vények még 3 hónapig - 2022.

január 30.-áig - érvényesek maradnak!

Hasonlóan a megszokott gyógyszeres eRecepthez, minden orvos saját

számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan elektronikus

receptté válik és felkerül a "Tér"-be, ahonnan az ország bármely gyógyászati

segédeszköz forgalmazójánál és érintett gyógyszertárában

lekérdezhetővé válik.

A felírási igazolás korábbi felíró oldali kiadási kötelezettsége 2021. július 7-tel megváltozott.

Elektronikus vényen történő segédeszköz és gyógyszerrendelés esetén, az orvos csak a beteg külön

kérésére készít felírási igazolást (FIG). A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír

alapon vagy elektronikus formában adja, így a FIG akár emailben, pdf dokumnetumként is elküldhető

a páciensnek.


Megszűnt továbbá az orvosnak az a kötelezettsége, hogy a 14 éven aluli páciensnek történő vényírás

esetén az EESZT-be feltöltött gyógyszeres és GYSE eRecepthez papír felírási igazolást is ki kellett

állítania.


A felírási igazolás nyomtatható fehér színű A4-es papírra és több vény adatait is tartalmazhatja. Fontos,

hogy a nyomtatott FIG-et az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával már nem

szükséges ellátni.

Az eGYSE recept kiszolgáltatója a papír felírási igazolást a termék

expediálásának rögzítése után (pl. „Kiadva: 2021. hó. nap”)

visszaadja a kiváltó személynek.


27-essel kezdődő eGYSE receptazonosítót tartalmazó FIG-el saját

részre és más számára is kiváltható a vény.


Felírási igazolással (gyógyszeres eRecept és eGYSE recept) és

bizonyos esetekben hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig

megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára.


A GYSE boltban vagy a gyógyszertárban nem kötelező a felírási igazolás bemutatása. A felírási

igazolással rendelkező vények TAJ szám alapján is kiválthatók.


A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/A.§ alapján az orvos - KIVÉTELESEN! - kézzel vagy szoftverrel

papíralapú vényt állíthat ki rózsaszín NEAK formavényre ha:


eRecept kiállítása nem lehetséges (pl. EESZT- vagy internetkapcsolat hiánya)

orvosi táska részére,

vagylagosan „seu”,

Magyarországon nem forgalmazott gyógyszer,

„pro familia” gyógyszerrendeléskor,

a beteg jelzi, hogy a gyógyszert külföldön váltja ki.

eGYSE receptazonosító nélkül, TAJ szám alapján az alábbi módokon lehet receptet kiváltani:

személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával

VAGY

a TAJ számot is tartalmazó tárolóelemmel rendelkező eSzemélyiigazolvánnyal, PIN-kód megadásával.

Más személy részére:

TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy

azonosítása mellett.


A 2021. június 29-től hatályos törvénymódosítás szerint, ha elektronikus vény kiváltást nem saját,

hanem egy más személy TAJ számának közlésével kezdeményezik, akkor a kiadó köteles akiváltó személy személyazonosságát ellenőrizni, valamint a bemutatott okmány azonosítóját és a

kiváltó nevét a helyi rendszerben rögzíteni. Gyógyszertár vagy - a gyógyászati segédeszköz kiadása

esetében - GYSE forgalmazó ezeket a kiadáshoz rögzített személyes adatokat 5 évig köteles kezelni.


EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott

személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további

dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket

és segédeszközöket,


EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített

törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével

bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére

felírt vényeket.


A jogszabály alapján elektronikus vények kiadásáról a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiadója

un. kiadási igazolást készít. A vény kiváltását a kiváltó személy a kiadási igazolás aláírásával, aláírást

rögzítő eszközzel vagy a személyét igazoló azonosítóval elismeri.


eSzemélyi igazolvánnyal történt vénykiváltás esetén nem szükséges kiadási igazolást nyomtatni és a

kiváltó személlyel külön aláíratni. Az aláírást ilyenkor a pin kód használat helyettesíti és a kiadási

igazolás elektronikusan kerül kiállításra.


Ha az EESZT nem érhető el, a vény a felírási igazolás alapján is kiadható, melynek során papíralapú

kiadási igazolás készül a GYSE boltban és gyógyszertárban. Ilyenkor a termék átvételét az átvevő

személy aláírásával, és a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számának feltüntetésével

ismeri el a kiadási igazoláson.


A papíralapú NEAK vények kiváltáskor a gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál

kerülnek be az EESZT-be az előre nyomtatott 21-el kezdődő vényazonosítóval.


A gyógyszeres elektronikus vényekhez hasonlóan, az eGYSE vények is lekérdezhetővé, kereshetővé

válnak az EESZT Lakossági Portálon (eeszt.gov.hu), a Betegdokumentumok között.


2021. november 1-től új szabályozás lép életbe a kihordási időre és a betegnyilatkozatokra

vonatkozóan. A 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet módosította a gyógyászati segédeszközök

társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről,

forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletet.


A jogszabályi módosítás szerint, a beteg - a vényre történő felírással egyidejűleg - a vény hátoldalán

írásban nyilatkozik arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos

rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki.

Elektronikus vényen történő rendelés esetén a beteg a nyilatkozatot a betegdokumentáció

részeként írásban teszi meg, melynek meglétét az orvos az EESZT-ben feltünteti”.


Tehát, eGYSE vény esetén az azonos rendeltetésű segédeszköz TB támogatással történő

igénybevételének párhuzamosságát kizáró betegnyilatkozatot írásban kell megtenni, amely

megtörténtét az orvos a vény felírásakor jelöli az EESZT-ben.”


Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, és annak megszűnését

követően 90 napig a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok

érvényesek maradnak. A szakorvosi javaslat ideiglenes meghosszabbítását a háziorvosnak a páciens

egészségügyi dokumentációjában rögzíteni szükséges.


Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük, keresse az EESZT Kiemelt Helpdesk munkatársait a

gyse.eeszt@okfo.gov.hu e-mail címen, vagy hívja a 06 1 920 1050es telefonszámot.Országos Kórházi Főigazgatóság