Adatvédelmi tájékoztató.

A honlapunkon regisztrálók adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályozásának megfelelően.

 

Adatvédelmi Tájékoztató.

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a Siómed Kft. internetes honlapját látogatja és eközben – önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján- a regisztrál oldalunkon, a regisztráció elvégzésével bizonyos személyes adatait is átadja számunkra. A honlapot működtető Siómed Kft. a tudomására jutott személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a meghatározott cél érdekében kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Ön adatai amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, és amelyek a honlapunk használatával elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan keletkeznek, az adott szolgáltatást biztosító Siómed Kft. részére kerülnek átadásra, az Ön által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint. Az adatok kezelője és az érintett adatbázis jogosultja minden esetben az adott szolgáltatást nyújtó szolgáltató Siómed Kft.

Az Ön által önkéntesen végzett regisztráció során megadott adatok, valamint az automatikusan képződő technikai adatok, a honlap internetes szerverét fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a szerveztünk maga végzi. Személyes adatai kizárólag az itt meghatározottak szerint kerülnek kezelésre. A honlap üzemeltetéséhez szervezetünk informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató – SKYNETWORK Hungary Bt. – szerver gépeit vesszük igénybe.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel a regisztráció során Ön által megadottak szerint, másrészről a háziorvosi és üzemorvosi praxisunk rendelésein önkéntesen megjelentek ellátása során keletkező , jogszabályok alapján előírt adatszolgáltatás során.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, részben manuális és részben gépi rögzítéssel.

A honlap látogatásával összefüggésben keletkezett adataihoz kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartására és titoktartásra kötelezett munkatársaink, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a kapcsolatfelvételre alkalmazandó címünk: Siómed Kft. 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai megfelelőségével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.

Szerveztünk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és a 679/2016 EU rendelet (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Szerveztünk a vonatkozó kérelem esetén tájékoztatja az kérelmező felhasználót arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel. Továbbá szervezetünk biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint a felhasználó részére, a felhasználó vonatkozó kérelme szerint hordozhatóvá teszi, elfelejteti és/vagy törli. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a portál oldalaira belépve megtekintheti vagy módosíthatja adatait.

Jelen tájékoztató a felhasználóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen tájékoztatásunk hatálya nem terjed ki.

 

Alapvető információk:

Az adatkezelő címe: Siómed Kft.

Az adatkezelő elérhetősége: 8624. Balatonszárszó, Fő u. 48. Tel.:06-84/362-778.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációjával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez a portál üzemeltetőjének.

Az érintettek köre: A regisztrált felhasználók önkéntesen megadott személyes adataikkal.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok.

Az adatgyűjtés célja: Az on-line egészségügyi szolgáltatás biztonságos kivitelezéséhez szükséges személyazonosítás elvégzése.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a szolgáltatás igénybevételét követően kifejezetten – a hatályos jogszabályoknak megfelelően- a kérelmező kérésére törlődnek.

Adatvédelmi ügyek esetén felügyeletet gyakorló szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu ).

 

A továbbiakban a regisztráló Felhasználó kijelenti, hogy a portál használatához kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte és annak tartalmát elfogadja, illetőleg tudomással bír arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogai gyakorlására vonatkozó jogszabályok az alábbiak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi szabályozásra vonatkozó 2016/679 EU rendelet. Kijelenti továbbá, hogy a portál üzemeltetője számára hozzájárulását adja a regisztráció során általa megadott személyes adatai kezeléséhez, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozásához.